Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

RLU – Resurser för Lokal Utveckling och Medvindslån

Naturtillgången vind ger nya möjligheter att få tillgång till privat kapital som kan användas till kapitalförsörjning för små företag i lands- och glesbygd. Garantia har på initiativ av Vattenfall tagit fram en modell, RLU – Resurser för Lokal Utveckling, ett nytt och innovativt finansieringsinstrument som kan byggas upp under lång tid.

Tack vare RLU kan Garantia erbjuda Medvindslånet, ett marknadskompletterande lån som vänder sig till småföretag och start-ups som har svårt att finna riskvillig lånefinansiering. Lånet kan även kompletteras med rådgivning i finansieringsfrågor. Medvindslånet kan avse till exempel

  • lån till eget kapital om låntagaren är en juridisk person
  • lån till egen medfinansiering av konsultcheck
  • kompletterande lån till investeringar eller rörelsekapital
  • kompletterande lån för finansiering vid generationsskiften

Lånebeloppen kan variera mellan 50 000 till 300 000 SEK, det vill säga ligga inom det intervall som idag är svårast att hitta extern finansiering till. Garantia kommer inte att ta tar inte ut säkerheter för lånet och det ska amorteras inom fem år.

Medvindslånet kan lämnas till,

1:a hand till företag i vindkraftsanläggningens närhet
2:a hand till företag i kommuner där vindkraftsanläggningen ligger
3:e hand till företag inom vindkraftsanläggningens arbetsmarknadsområde

Man behöver inte vara medlem i Garantia för att få ett Medvindslån.

Medvindslånet har haft betydelse för 36 företag i området då det gäller finansiering av investeringar eller rörelsekapital samt i några fall generationsskiften. Bilden nedan visar utfallet från starten hösten 2019 till och med år 2022.

Garantias styrelse arbetar för att sprida modellen kring Medvindslånet samt till den modell vi tagit fram för att säkerställa lokalt inflytande över de medel som tillförs från exploatering av naturresurser.

Garantia ansvarar för att regler efterlevs, administrerar låneärenden, teknikstöd och IT-säkerhet medan Noden föreslår anpassningar i lokal kreditpolicy samt utser en lokal kreditkommitté som beslutar i kreditärenden där Garantia är föredragande.

Utvärdering "Från bygdepeng till mångdubblade utvecklingsmedel".

Välkommen att maila till kontakt@garantia.se eller ring oss på telefon 0950-699 799 eller 070-623 49 11 för mer information.