Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Stadgar

STADGAR FÖR GARANTIA EKONOMISK FÖRENING

§ 1 Firma

Föreningens firma är Garantia ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta finansieringen av föreningsmedlemmars investeringar och kapitalbehov genom att ställa säkerheter, i form av borgen, vid upplåning hos bank eller andra kreditinstitut som är registrerade av Finansinspektionen att bedriva kreditverksamhet samt bistå medlemmarna med rådgivning i finansieringsfrågor. Föreningen kan driva ett eller flera dotterbolag för att hantera, från utomstående särskilt avsatta medel, som inte kräver medlemskap.

§ 3 Styrelsens säte mm

Styrelsen skall ha sitt säte i Lycksele.

§ 4 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas fysiska och juridiska personer som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, näringsverksamhet.

Ansökan om medlemskap skall prövas av styrelsen och göras via föreningens hemsida med inloggning och signering med bankId.

§ 5 Förvärv av andel/insats

Har medlems andel/insats övergått till annan skall den nya innehavaren anmäla detta till föreningens styrelse inom sex (6) månader efter övergången. Detsamma gäller den som utan att vara medlem i föreningen förvärvat medlems andel/insats genom överlåtelse.

Beträffande förutsättningar för medlemskap vid anmälan enligt första stycket gäller vad som föreskrivits i § 4 ovan.

Beviljas medlemskap efter anmälan inträder innehavaren i medlemmens ställe. I annat fall anses medlemmen ha sagt upp sig till utträde ur föreningen vid den tidpunkt fristen enligt första stycket löpt ut.

I det senare fallet har innehavaren samma rätt, att få ut inbetalda insatser och del i beslutad vinstutdelning, som tillkommer en avgående medlem.

§ 6 Insatser

1. Medlemsinsatser
Insatsen i föreningen är lägst 5 000 kronor och högst 10 000 kronor. Insatsbetalningen regleras vid inträdet. Medlemskap enligt § 4 beviljas först när insatsbetalningen skett till föreningens bankgirokonto.

2. Förlagsinsatser
Efter godkännande av styrelsen kan kapital i form av eviga förlagsinsatser tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar. Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas.

Första tidpunkt för beslut om utdelning kan, om villkor i övrigt infrias, fattas vid ordinarie stämma år 2025.

Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från beslutet. Styrelsen äger besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennes belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs skall i varje särskilt fall iakttagas vid tillämpning av denna paragraf.

En förlagsinsats bör, med undantag för kommuner och landsting, lyda på 200 000 kronor. För kommuner och landsting bör förlagsinsatsen lyda på 50 000 kronor. Löptiden för förlagsandelarna är obegränsad, evig. Förlagsbeviset skall i händelse av föreningens likvidation eller konkurs eller upplösning medföra rätt till betalning framför medlemsinsatserna, men efter alla borgenärers fordringar.

Medlem eller annan äger rätt att tillskjuta fler än en förlagsinsats.

§ 7 Uppsägning

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras via föreningens hemsida och med inloggning och signering med bankId.

§ 8 Uteslutning

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, exempelvis genom att underlåta att erlägga fastställda avgifter, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål eller skadar föreningen, får uteslutas av föreningens styrelse. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om uteslutning avsänts till honom. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att den omständighet som föranlett avgången inträffat.

§ 10 Återbetalning

Medlem som avgått har rätt att få tillbaka sina inbetalda insatser av vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning i den omfattning som föreskrivs i 4 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Insatsen återbetalas dock först 10 år efter inträdet. Om det finns särskilda skäl får styrelsen besluta att återbetalning får ske tidigare.

Föreningen äger rätt att kvitta sin eventuella fordran å medlem mot medlemmens insats/vinstutdelning mm.

Vid uteslutning sker ingen återbetalning, ej återbetalda insatser, medlemsavgifter m m tillförs föreningens reservfond.

§ 11 Avgifter

Serviceavgifter Föreningen får ta ut serviceavgifter för att täcka kostnader för tjänster som föreningen erbjuder medlemmarna. Serviceavgiften tas ut enligt en taxa som årligen fastställs av stämman.

Särskild avgift Om det finns särskilda skäl får stämman också besluta att ta ut en extra avgift. En sådan avgift får bara avse ett särskilt, i varje fall noggrant angivet ändamål.

Rörelseavgift Styrelsen äger rätt att ta ut löpande avgifter för lämnade garantier och kreditprövning vid eventuellt ställande av säkerhet.

§ 12 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Styrelsens sammansättning skall sträva efter en geografisk, könsmässig och branschmässig spridning. Mandatperioden skall vara två år för ledamot och bestämmas så att så nära hälften av styrelsens ledamöter som möjligt står i tur att avgå vid varje ordinarie föreningsstämma och ett år för suppleant. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ledamöterna utses av föreningsstämman. Minst fem av dessa ledamöter skall vara direkt eller indirekt medlem.
Årsstämman utser styrelsens ordförande för kommande verksamhetsår, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen skall årligen anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Vidare skall styrelsen årligen utfärda instruktioner för kreditgarantikommitté och eventuell verkställande direktör.

§ 13 Verkställande direktör

Om så behövs äger styrelsen rätt att utse en verkställande direktör. Verkställande direktören behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 14 Kreditgarantikommitté

Styrelsen skall tillsätta en eller flera kreditgarantikommittéer, Kommittéerna skall, i enlighet med den instruktion styrelsen fastställer, handha prövningen av förekommande ansökningar om kreditgaranti. Kreditgarantikommitténs/kommittéernas sammansättning skall sträva efter en geografisk, könsmässig och branschmässig spridning.

§ 15 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser.

§ 16 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 17 Årsredovisning

Styrelsen skall senast den 31 mars lämna sina redovisningshandlingar till föreningens revisor.

§ 18 Revisor

Ordinarie föreningsstämma skall varje år välja en (1) auktoriserad revisor samt en auktoriserad revisorssuppleant för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 19 Revisionsberättelse

Revisorns revisionsberättelse skall avges senast den 30 april.

§ 20 Föreningsstämma

Föreningsstämma hålls inom föreningens verksamhetsområde. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under juni månad varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det samt när revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. Varje medlem äger en röst på stämman.

Rösträtt utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftligt dagtecknad fullmakt. Ställföreträdare respektive ombud får endast företräda en medlem.

Kallelse till föreningsstämma kan ske med elektronisk post eller skriftligen per brev eller likvärdigt till varje medlem tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Andra meddelanden än kallelse lämnas dels via informationsblad och dels via föreningens hemsida.

§ 21 Motionstid

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 1 februari.

§ 22 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande.
2. Ordförandens anmälan av protokollförare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
6. Styrelsens årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
17. Val av valberedning.
18. Övriga ärenden.

§ 23 Stadgeändring

Beträffande ändringar i stadgar gäller vad som föreskrivs i 7 kap 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

§ 24 Övrigt

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar och/eller av Finansinspektionen utfärdade villkor angivna i samband med registreringen.
_____

Antagna vid stämma 2018-03-01

Här kan du ladda ner stadgarna: Stadgar Garantia ekonomisk förening