Hoppa till innehållet

Företagare som borgar för företagares framtid

Pågående projekt

Vi bedriver projekten ”Från bygdepeng till mångdubblade utvecklingsmedel" vilka avser att utveckla och stärka den finansiella infrastrukturen i gles- och landsbygd. Detta genom arbetet med att metodutveckla och skala upp användningen av Medvindslånet i samband med av vindkraftsaktörer planerade omfattande investeringar i vindparker inom i första hand Övre och Mellersta Norrlands inland. Projekten möjliggör ökad tillgång till privat kapital för att tillgodose behovet av finansiering i mikro- och småföretag.

Projekten är indelade i två regionområden; Övre Norrland samt Mellersta Norrland.
Projektens mål är att tillsammans med intressenter för vindkraftsetableringar i regionerna metodutveckla - och genom Garantia implementera och erbjuda en unik modell med upp till 30 års hållbarhet för riskvillig lånefinansiering av mindre krediter till mikro- och småföretag i gles- och landsbygd. Genom att ingå avtal med vindkraftsaktörerna, för stöd till lokal utveckling, uppnå minst 100 miljoner SEK att förmedla genom den revolverande utlåningsverksamheten av marknadskompletterande riskvilligt lånekapital enligt Medvindslånet. Genom nära samarbete med näringslivsorganen i berörda kommuner där modellen kan komma att tillämpas och som har lokalkännedom om näringslivet, säkerställa att särskilt nå ut med information om lånemöjligheterna till företagande kvinnor och företagare med utländsk bakgrund. 

Projekten startade under senare delen av 2019 och pågår fram till 2022.

Våra finansiärer

Vi finansierar projekten med egen insats och tillsammans med nedanstående finansiärer.